ÇAĞDAŞ TURİZM OTELCİLİK İNŞAAT TARIM VE GIDA SAN.A.Ş.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN “ZİYARETÇİ” AYDINLATMA METNİ

 

Veri Sorumlusu ve İrtibat Kişisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, ad, soyad, kimlik bilgileri, CCTV kamera kayıtları şeklinde kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak ÇAĞDAŞ TURİZM OTELCİLİK İNŞAAT TARIM VE GIDA SAN.A.Ş. (“ÇAĞDAŞ TURİZM”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

 • Bina ve tesis yerleşkeleri ve/veya tesislerinin güvenliğinin temini,
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi
 • Demirbaşlarının ve/veya kaynaklarının güvenliğinin temini,
 • Teknik ve ticari iş güvenliğinin temini,
 • Kurum operasyonlarının güvenliğinin temini,
 • Yetkili kurum ve kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi amaçlarıyla kişisel verileriniz işlenebilecektir.

 

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; ÇAĞDAŞ TURİZM tarafından, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda; kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kişilere, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz ÇAĞDAŞ TURİZM tarafından, fiziki ve elektronik ortamlarda, yazılı veya sözlü veri aktarım araçları ile toplanmaktadır. Hizmet binamız içerisindeki giriş kapıları, bina dış cephesi, genel alanlarda, etkinlik alanları, yemek alanları, kafeterya, giriş bekleme alanı, otopark hizmet alanında bulunan güvenlik kameraları vasıtasıyla görüntüler kayıt altına alınmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz; Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunu meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

 

İlgili Kişilerin Hakları İçin ÇAĞDAŞ TURİZM’e Başvuru

İlgili kişi olarak, 6698 Sayılı Kanun 11. Maddede yer alan haklarınıza ilişkin bir talebiniz olması durumunda; Ön Büro’dan temin edebileceğiniz Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Başvuru Formu’nu belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda doldurarak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile öngörülen asgari koşulları sağlayan başvurunuz ile KEP adresimize, info@pirilhotel.com e-mail adresimize mobil imzalı yahut e-imzalı olarak ileteceğiniz ileti ile veya İnönü Mahallesi Çevre Karayolu Çeşme-İzmir adresimize şahsen yapacağınız ıslak imzalı yazılı başvuru veya noter kanalı ile başvuru gerçekleştirebilirsiniz. Yapacağınız başvuruyu ÇAĞDAŞ TURİZM olarak, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin  ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ÇAĞDAŞ TURİZM tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bu kapsamda ilgili kişi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme.
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme.
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme. 
 4.  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme.
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme.
 6. Kanun’un 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme.
 7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme.
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme.
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Call Now Button